Министарство просвете упутило школама Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024.

КЛИКНИТЕ  на фотографију, да активирате ЛИНК ка видео материјалу

18.08.2023. Министарство просвете упутило школама Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години.

https://prosveta.gov.rs/vesti/ministarstvo-prosvete-uputilo-skolama-smernice-za-organizaciju-i-realizaciju-obrazovno-vaspitnog-rada-u-skolskoj-2023-2024-godini/

ПОГЛЕДАЈТЕ:

Смерница за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години за средње школе

Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/


Заштита од насиља и дискриминације ·

Национална платформа „Чувам те“ – Onlajn obuke za zaposlene    cuvamte.gov.rs

„Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ – C8Ka-sigurnom-i-podsticajnom-skolskomokruzenju.pdf    prosveta.gov.rs


Приручник ,,Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама“  https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C5Psiholoske-krizne-intervencije-uobrazovno-vaspitim-ustanovama.pdf


Како бринути о себи током кризних ситуација, Публикације – Министарство просвете, науке и технолошког развоја (prosveta.gov.rs),

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2023/05/Za-mlade_cyr_web.pdf,

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2023/05/Za-nastavnike_cyr_web.pdf.


Ка праведном образовању – за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања и предузимање мера за десегрегацију,

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/vodic-za-sprecavanje-sagregacije.pdf


Водич кроз превенцију и одговор на дискриминацију за запослене у установама образовања и васпитања – Од препознавања до поступања,

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/Brosura_CIP_-05-final-za-zaposleneB-1-1.pdf


Брошура за родитељe – Превенција, заштита и поступање у случајевима дискриминације у образовању,

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/Brosura_CIPv05-final-za-roditeljeB.pdf


Видео обука о примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – Видео обука о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – YouTube: https://youtu.be/XIVXRxiSYwk?si=3qsfF4UtJ2LPXkzh


Образовање за демократску културу ·

Материјали за наставнике за примену међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу https://zuov.gov.rs/zdravlje

Живот у демократској породици-приручник за родитеље адолесцената узраста 15 до 19 година. https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/05/HF27-living-democratic-family-SRP.pdf

Како до демократске културе у школама – https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/D-13-Primeri-primene-demokratskih-kompetencija-Kako-do-demokratske-kulture-u-skolama.pdf

Образовање за дигитално грађанство – приручник https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/D-8-Savet-Evrope-Prirucnik-Obrazovanje-za-digitalno-gradjanstvo.pdf

Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлајн наставу, https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/D-7a-SAVET-EVROPE-KOMP-ZA-DEM-KULTURU-U-ONLAJN-NASTAVI-Prirucnik-za-nastavnike.pdf

Приручник Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу” https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/COE_Kvalitetno-obrazovanje-za-sve_publikacija.pdf


Превенција осипања ученика из образовања ·

Приручник за школе, Спречавање осипања ученика из образовног система,

https://www.unicef.org/serbia/media/3171/file/Priru%C4%8Dnik%20za%20spre%C4%8Davanje%20osipanja%20u%C4%8Denika.pdf

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2022/01/20210401-Dokument-UputstvoZaSprecavanjeRanogNapustanja.pdf

Приручник за школе са примерима из праксе, „Како подржати ученике из осетљивих група у периоду транзиције ка средњој школи?“  https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Publikacija-Kako-podrzati-ucenike-iz-osetljivih-grupa-fin.pdf


Каријерно вођење и саветовање ·

Каријерно вођење и саветовање-приручник за наставнике основних и средњих школа 2020_euroguidance_prirucnik_aktivnosti_kvis.pdf