Правилници

Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика средње школе

 

I Oпште одредбе

Члан 1

Овима правилима утврђују се основна правила понашања у Економској школи (у даљем тексту: Школа) и ближе уређују обавезе и одговорности ученика, запослених у Школи, родитеља ученика и других лица која користе услуге Школе.

Члан 2

Поштовањем и применом ових правила и одговарајућом организацијом рада Школе обезбеђују се: несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и доприноси бољем успеху ученика и угледу Школе.

Члан 3

У Школи, на основу Закона, није дозвољено политичко организовање и деловање и коришћење школског простора у те сврхе.

У Школи није дозвољено деловање секти.

 

II Правила понашања ученика

Члан 4

Дужности ученика су, нарочито да:

Редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада;

У Школу долази приладно одевен за радне активности, брине се о личној хигијени, хигијени школских просторија и школске средине у целини;

Долази у Школу најкасније 10 минута пре почета часа, а после знака за почетак наставе да се налази на свом месту, спреман за њен почетак;

Дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, других облика образовно-васпитног рада, културних, спортских и других активности;

Води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;

Чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе;

Води рачуна о свом понашању и када није у Школи.

Члан 5

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа.

Ученик који преправља и дописује податке у школској евиденцији или исправама које издаје Школа, подлеже дисциплинској одговорности.

Ученик је дужан да да родитељу, односно старатељу на увид ђачку књижицу у коју одељенски старешина унесе обавештење о успеху, васпитно дисциплинску меру и друго.

Члан 6

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у Школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор Школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.

Члан 7

Ученику је у Школи забрањено да:

Уноси оружје, оруђе или друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

Уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;

Самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

Пуши у просторијама Школе;

Уноси и користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерске технике којима се ремети рад на часу;

Улази у зборницу и друге службене просторије Школе без позива, односно одобрења;

Задржава се у ходницима Школе за време часа.

Члан 8

Дужности редара су:

Припрема средства и услове за наставу;

Обавештава наставнике о одсуству ученика;

Чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени учионице;

Пријављује свако оштећење школске или личне имовине одељењском старешини или дежурном наставнику.

Члан 9

Ученик који се непримерено, грубо, агресивни и сл. понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности.

Члан 10

Ученик чини повреду обавеза уколико закашњава на наставу и друге активности у Школи.

Члан 11

Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, одељењски старешина ће о томе одмах обавестити његовог родитеља, односно старатеља.

Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара или оправдањем родитеља, односно старатеља, у року од осам дана по повратку у Школу.

Члан 12

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим остваривања права утврђених Законом, заштиту својих права затражиће од директора Школе уз помоћ одељенског старешине и психолога, односно педагога.

Када је ученику у Школи нанета повреда или учињена материјална штета, има право да је пријави дежурном наставнику ради предузимања одговарајућих мера и накнада штете.

 

 III Правила понашања наставника и осталих запослених у школи

Члан 13

Дужности наставника су да:

 • Долази у Школу најкасније десет минута пре почетка наставе и других облика рада;
 • Одлази на време на часове;
 • Обавести о изостајању на време директора Школе, секретара или руководиоца смене, ради благовременог организовања замене;
 • Користи опрему и инвентар Школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;
 • Прибави одобрење директора Школе за изношење важних докумената Школе, као и других средстава;
 • Долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на ученике;
 • Поштује распоред дежурстава који му одреди директор.

Члан 14

Наставнику је у Школи забрањено да:

Уноси оружје, оруђе или друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

Пуши у просторијама Школе, осим у за то одређеним местима;

Уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством;

Самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

Користи пејџер, мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.

Члан 15

Дежурни наставник дужан је да:

Дође на посао 30 минута пре почетка наставе;

Води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у Школи;

Обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства;

Обавести директора о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања замене за одсутног наставника.

Члан 16

Одељенски старешина дужан је да:

 • Брине о укупном раду и успеху својих ученика;
 • Води уредно дневник рада, односно разредну књигу и другу прописану евиденцију о образовно васпитном раду;
 • Благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;
 • Правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика;
 • Уписује обавештења за родитеље, односно старатеље у ђачку књижицу и врши контролу да ли су они примили обавештење;
 • Сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима Школе;
 • Брине о ученицима свох одељења за време екскурзија, излета, ултурних манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика.

Члан 17

Међусобни односи наставника, осталих запослених у Школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге Школе.

Члан 18

Дужности стручних сарадника (школског психолога, педагога, библиотекара и других) јесу да:

Долазе у Школу најкасније десет минута пре почетка радног времена;

Обавесте директора Школе о изостајању са посла;

Остварују сарадњу са наставницима и директором Школе;

Остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика;

Извршавају друге обавезе утврђене Програмом рада стручних сарадника у средњој школи.

Члан 19

Дужности запослених на помоћно-техничким пословима су да:

 • Одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена;
 • Помажу у раду дежурном наставнику;
 • Дежурају према утврђеном распореду и сменама и не удаљавају се са радног места без дозволе секретара Школе;
 • Достављају потребан материјал за наставу;
 • Обављају своје послове у оквиру радног места;
 • Предузимају мере уз сарадњу са дежурним наставником да се очува ред и мир, посебно безбедност ученика, запослених у Школи и имовини Школе;
 • Свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у Школи;
 • Утврђују стање објекта и опреме и о томе обавештавају секретара Школе;
 • Предузимају све мере да се, по завршетку рада, обезбеде и закључају објекти Школе, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације.

IV Правила понашања родитеља, односно старатеља ученика и трећих лица

Члан 20

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

 • Прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе;
 • Сарађује са одељенсим старешином;
 • Поштује налоге и предлоге дежурног наставника;
 • Сарађује са предметним наставником;
 • Редовно присуствује родитељсим састанцима;
 • Пружа помоћ Школи у остваривању васпитног рада;
 • Доприноси остваривању планираних задатака Школе, побољшању услова живота и рада.

Члан 21

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља.

Члан 22

Лице које није запослено у Школи дужно је да на улазним вратима покаже личну карту, службени позива или другу исправу ради своје идентификације.

 

V Завршне одредбе

Члан 23

За спровођење Правила овлашћен је директор Школе.

Члан 24

Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Школе.