Управа

Планови и програми рада органа управљања школе

 

Програм рада директора

             Септембар

 1.  Усвајање Годишњег плана рада школе за наредну школску годину
 2. Снимање бројног стања ученика по одељењима
 3. Контрола, програмирање и планирање рада наставника и стручних сарадника
 4. Анализа распореда рада
 5. Припрема за прославу Дана школе, предлог програма прославе
 6. Организовање седница одељењских већа
 7. Организовање родитељских састанака
 8. Седница Наставничког већа
 9. Склапање уговора са Министарством о финансирању рада школе
 10. Наредбодавни материјално-финансијски послови
 11. Припрема за инструктивно-педагошки рад
 12. Преглед педагошке документације о раду наставника

Октобар

 1.  Анализа планирања и програмирања рада наставника
 2. Анализа текућих проблема и њихово решавање
 3. Одржавање планирања седница стручних органа
 4. Анализа деветомесечног финансијско-материјалног пословања
 5. Праћење реализације рада
 6. Сарадња са друштвеном средином
 7. Инструктивно педагошки рад

      Новембар

 1.   Одржавање седница стручних актива, одељенских већа, наставничког већа, заједница ученика са темом – Анализа образовно васпитних резултата на крају првог класификационог периода, осврт на реализацију фонда одржаних часова
 2. Анализа рада разредних старешина и увид у разредне књиге
 3. Анализа рада стручних актива
 4. Анализа радних и хигијенских услова у школи
 5. Проблем нередовног похађања наставе од стране ученика
 6. Анализа успеха у појединим предметима
 7. Инструктивно педагошки рад

Децембар

 1. Уочавање и решавање проблема у вези са оцењивањем и проверавањем знања ученика
 2. Анализа рада административно-финансијских радника
 3. Припреме за израду завршног рачуна (преглед свих рачуна, уплата и исплата)
 4. Упознавање са оришћењем наставних средстава
 5. Увид у резултате додатне и допунске наставе, слободних активности и друштвено корисног рада
 6. Планирање пописа имовине школе
 7. Инструктивно педагошки рад

Јануар

 1. Припреме за полугодишњу анализу рада школе
 2. Одржавање планираних седница стручних актива, разредних и одељенских већа, наставничког већа и школског одбора
 3.    Преглед педагошке документације о раду наставника
 4. Израда потребних анализа и извештаја
 5. Обезбеђење претплате на часописе и листове
 6. Праћење израде завршног рачуна
 7. Организовање припреме за ванредне, разредне, матурски и завршни испит
 8. Посета стручним семинарима
 9. Организација прославе Светог Саве

 Фебруар

 1. 1. Oрганизовање разговора са ученицима који су показали слабији успех на крају полугодишта
 2. Анализа материјално-финансијског стања – завршни рачун и израда
 3. Спровођење одлука и заључака стручних и органа управљања школе
 4. Праћење остваривања свих облика рада школе
 5. Одржавање свих планираних седница
 6. Инструктивно -педагошки рад
 7. Припреме за прославу Дана школе

Март

 1. 1. Анализа рада ученичких организација и комисија
 2. Анализа стручног-педагошког усавршавања наставника
 3. Одржавање планираних седница
 4. Припрема за организовање матурског испита

Април

 1. Одржавање планираних седница одељењских и Наставног већа ради анализе успеха ученика на другом класификационом периоду
 2. Анализа рада ученика
 3. Анализа тромесечног финансијско-материјалног пословања
 4. Припрема за израду програма рада за наредну школску годину

Мај

 1. Професионална информисаност ученика
 2. Анализа сарадње школе са друштвеном средином
 3. Анализа остваривања планираног фонда часова рада
 4. Избор комисија за упис ученика
 5. 5. Припреме за наредну школску годину (број одељења, норме, задужења и сл.)
 6. Сагледавање наставног кадра према плану уписа за наредну школску годину
 7. Именовање комисија за матурски испит
 8. Активности у вези са организовањем прославе Дана школе

Јун

 1.  Одржавање седница стручних тела, одељењских већа, ради утврђивања општег успеха ученика и седница Наставничког већа
 2. Организовање поправних и разредних испита
 3. Анализа реализације Годишњег плана рада школе
 4. Организовање уписа ученика у први разред
 5. Утврђивање предлога плана рада школе за наредну школску годину
 6. План коришћења годишњег одмора радника школе
 7. Извршити припреме за извођење радова у школи за време летњег распуста
 8. Анализа шестомесечног финансијско-материјалног пословања
 9. Организовање матурског испита
 10. Организовање квалификационог испита за упис у први разред

Август

 1.  Упознавање са садржајем аката приспелих у току летњег распуста
 2. Организација полагања поправних и разредних испита
 3. Анализа остваривања Годишњег плана рада
 4. Припрема за накнадни упис ученика и полазника у први, други, трећи и четврти разред
 5. Седница Наставничког већа посвећена успеху ученика у протеклој школској години
 6. Припремање решења о радним обавезама наставника за наредну школску годину
 7. Припреме за почетак нове школске године
 8.     Организација израде распореда васпитно- образовног рада за наредну школску годину
 9. Сагледавање финансијског стања у школи
 10. Припреме за први школски час

 

Током читаве школске године директор је иницијатор и организатор сарадње школе са друштвеном средином, како у вези са реализацијом наставе (пре свега практичне), тако и у вези са побољшањем матерјалних услова рада.

Директор учествује у раду Скупштине Заједнице економских, трговинских и угоститељских школа Србије.

Директор учествује у раду Актива директора школа Пиротског округа.

Програм рада школског одбора

 

Школски одбор:

– доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

– доноси школски програм образовања и васпитања, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

– утврђује предлог финансијског плана ;

– доноси финансијски план установе, у складу са законом;

– усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија;

– расписује конкурс и бира директора;

– разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

– доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

– одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

– обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Седницама школског одбора , када школски одбор одлучује по питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор  састаје се у приширеном сазиву када разматра и одлучује о питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8).

Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

           Школски одбор је формиран Решењем Скупштине општине Пирот број 06/27-16 од 24.06. 2016.. године. Састоји се од девет чланова из чијих је редова изабран председник. Три члана су радници школе, три члана су из локалне самоуправе и три члана су родитељи ученика Економске школе који су изабрани на састанку савета родитеља школе. Школски одбор има свој пословник по коме ради, а бавиће се следећим питањима:

 

      Септембар-октобар

1. Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за претходну школску годину

 1. Усвајање Годишњег плана рада школе за наредну школску годину, наставних планова за I, II, III и IV разред.
 2. Доношење одлуке о технолошком вишку
 3. Доношење одлуке о расписивању конкурса за нова радна места
 4. Давање мишљења за пријем нових радника по конкурсу
 5. Подношење захтева за верификацију образовног профила угоститељски техничар

Јануар

 1. Усвајање извештаја по попису

Фебруар

 1. 1. Усвајање завршног рачуна за претходну пословну годину
 2. Упознавање са успехом ученика на крају првог полугодишта

Јун

 1. Упознавање са успехом ученика на крају другог полугодишта
 2. Расписивање конкурса уколико се укаже потреба
 3. Информисање о обављеном упису ученика у први разред

Поред ових, школски одбор ће разматрати и друга питања у складу са законом, актом о оснивању и статутом.