Стоп насиљу

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Стварање услова за безбедан боравак ученика у школи као и заштита од свих облика насиља,  злостављања и занемаривања  један је од приоритетних задатака школе.

Влада Републике Србије фебруара 2004.год. усвојила  је Национални план акције за децу где је предвиђена израда Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама. Министарство просвете Републике Србије  је 2008. год. доставило Посебан протокол свим васпитно-образовним установама. Овим документом се дефинише поступак у ситуацијама када постоји сумња или се дешава насиље, злостављање и занемаривање.

Овај протокол је обавезујући за све субјекте у образовно-васпитном процесу : ученике, наставнике , стручне сараднике, административно и помоћно особље, родитеље, представнике локалне заједнице, директора.

Најважнији основни принципи Посебног  протокола су:

  • Право на живот и развој детета
  • Најбољи интерес детета
  • Недискриминације
  • Учешће деце

Општи циљ Посебног  протокола је стварање услова за квалитетнији боравак и рад ученика у школама.

Овим Протоколом се примењују мере превенције којима се обезбеђују оптимални и безбедни  услови за живот и рад ученика и мере интервенције које се примењују у случајевима када се сумња или када се дешава насиље, злостављање и занемаривање.

 

У Економској школи Пирот формиран је тим за заштиту деце од насиља,  злостављања и занемаривања у следећем саставу :

Душан Лазаревић , библиотекар

Сузана Алексић, професор

Саша Методијев, професор

Тим планира и организује активности на превенцији  насиља у сарадњи са психолошко-педагошком службом, постојећим тимовима за развојно планирање и другим службама и тимовима.

На основу Протокола Економска школа Пирот припремила је Програм заштите деце од насиља,  злостављања и занемаривања.

Активности Време реализације Носиоци активности
Предавање и обука наставног и ненаставног особља на тему Ненасилна комуникација Октобар Психолошко-педагошка служба
Шта је насиље међу друговима?

Учимо да препознајемо различите насиља

Током године Одељењске старешине
Дефинисање правила понашања      ( кодекса) и последица кршења правила – први разред; редефинисање правила понашања  на нивоу школе Новембар Одељењске старешине
Упознавање ученика са Протоколом о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања Стална активност у току године Одељењске старешине, стручни сарадници, тим за заштиту ученика од насиља
Стручно усавршавање наставника и чланова тима Јануар Наставници и чланови тима
Злостављање и занемаривање деце

Значај здраве породице за развој детета

Фебруар Одељењске старешине, стручни сарадници, тим за заштиту ученика од насиља
Насиље у породици Март Наставници и чланови тима
Школска спортска такмичења       (фер плеј),спортски дан посвећен безбедном и сигурном школском окружењу ( фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис )

 

Април Професори физичког васпитања
Истраживања о учесталости и врстама насиља у школи Мај Психолог

Педагог

Анализа резултата истраживања: Упоређивање резултата истраживања у прошлој школској години  са резултатима у овој школској  години Јун Педагог

Психолог

Интервентне активности Време реализације Носиоци активности
 

Формирање тима за заштиту од

насиља,  злостављања и занемаривања у школи

 

Истаћи имена чланова тима на видном месту у школи као и упутство како реаговати у одређеним ситуацијама и коме пријавити

Септембар  

Директор

 

 

 

 

Тим за заштиту ученика

Уочавање, евидентирање насиља опажањем или добијањем информација од ученика, родитеља, запослених у школи као и од других субјеката

 

Поступак( кораци ) у интервенцији у случају евидентирања насиља или сумње да се насиље дешава:

 

Процена нивоа ризика

Заустављање насиља

Заштитне мере

Информисање надлежних служби

Праћење ситуације -ефеката предузетих мера

Поступак ( кораци ) су обавезујући за све запослене

 

 

 

 

 

Током  целе школске године

 

 

 

 

 

Тим за заштиту ученика