Стоп насиљу

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

 

Стварање услова за безбедан боравак ученика у школи као и заштита од свих облика дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања  један је од приоритетних задатака школе.

Влада Републике Србије фебруара 2004. године усвојила  је Национални план акције за децу где је предвиђена израда Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама. Министарство просвете Републике Србије  је 2019. године донело нови Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Овим документом се дефинише поступак у ситуацијама када постоји сумња или се дешава насиље, злостављање и занемаривање.

Овај протокол је обавезујући за све субјекте у образовно-васпитном процесу: ученике, наставнике , стручне сараднике, административно и помоћно особље, родитеље, представнике локалне заједнице, директора.

Најважнији основни принципи Посебног  протокола су:

Право на живот и развој детета

Најбољи интерес детета

Недискриминације

Учешће деце

Општи циљ Посебног  протокола је стварање услова за квалитетнији боравак и рад ученика у школама.

Овим Протоколом се примењују мере превенције којима се обезбеђују оптимални и безбедни  услови за живот и рад ученика и мере интервенције које се примењују у случајевима када се сумња или када се дешава насиље, злостављање, занемаривање и трговина људима.


Национална платформа „Чувам те“

Национална платформа „ЧУВАМ ТЕ“, је прва  национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, која је почела са радом 2020. године.

Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета премијерке, Национална платформа “Чувам те” омогућила је синергију деловања ресора Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарство здравља, синдикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва. Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који помаже у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

Платформа садржи: информативни материјал, обуке за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања. На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти који се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања се налазе информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи  се континуирано објављују едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља.

Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима средњих школа који ће самостално похађати обуке.

Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде.

Садржаји Националне платформе „Чувам те“ (информисање и едукацију) су коришћени као један од алата приликом израде Годишњег програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и Програма спречавања дискриминације.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Све установе образовања и васпитања су у обавези да систематски и континуирано планирају активности

превенције насиља и дискриминације у оквиру програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs [1].

Links: [1] https://www.cuvamte.gov.rs/

 

У Економској школи Пирот формиран је Тим за заштиту деце од дискриминације у следећем саставу:

Алексић Сузана, професор економске групе предмета, координатор тима

Ћирић Марјан, директор школе

Живковић Мирослав, професор физике

Влатковић Александра, педагог школе

Павловић Филип, професор угоститељске групе предмета

Пауновић Ива, професор физичког васпитања

 

У Економској школи Пирот формиран је Тим за заштиту деце од  насиља,  злостављања, занемаривања и трговине људима у следећем саставу:

  1. Стефановић Снежана, професор економске групе предмета, координатортима
  2. Ћирић Марјан, директор школе
  3. Николић Славица, психолог школе
  4. Влатковић Александра, педагог школе
  5. Милошевић Алида, професор здравствене групе предмета
  6. Павловић Весна, професор угоститељске групе предмета
  7. Стојановић Ивана, професор енглеског језика
  8. Живковић Милица, професор српског језика и књижевности
  9. Станковић Ирена, професор економске групе предмета
  10. Ђорђевић Бојана, професор економске групе предмете

Тимови планирају и организују заједничке активности на превенцији дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања и трговине људима у сарадњи са педагошко-психолошком службом, постојећим тимовима за развојно планирање и другим службама и тимовима. Тимови Економске школе Пирот припремили су:

 

Програм заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и трговине децом/људима.

Активности Време реализације Носиоци активности Начин реализације
Израда плана заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и трговине људима Септембар Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања Састанак

 

 

 

Упознавање свих актера у васпитно-образовном процесу са члановима Тима и њиховим задацима Септембар Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања Презентација
Упознавање наставног и

ненаставног особља са Листом индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима/деце  и Водичем за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима

Септембар Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања Предавање / презентација на седници Наставничког већа

 

Упознавање родитеља са правилима понашања на нивоу школе и последицама кршења истих и са  Протоколом о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и трговине  људима Септембар Одељењске старешине  

Излагање на

родитељским састанцима

Израда паноа са правилима понашања у ходницима школе

 

Октобар Ученици, наставници грађанског васпитања, Ученички парламент Израда паноа
Предавање за наставно и ненаставно особља на тему Ненасилна комуникација и конструктивно решавање проблема Октобар Психолошко-педагошка служба Предавање
Шта је вршњачко насиље?

Упознавање ученика са различитим облицима насиља и са Протоколом о поступању у случајевима дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Током године Одељењске старешине Предавање и радионица на часу одељењског старешине
Гледање и анализа филма о трговини људима Новембар Одељењске старешине На часу одељењског старешине
Обележавање Међународног дана дечијих права Новембар Ученици, одељењске старешине и наставници грађанског васпитања Презентација и трибина
Обележавање Међународног дана људских права Децембар Ученици, одељењске старешине и наставници грађанског васпитања Гледање филма, радионица и дискусија
Стручно усавршавање наставника и чланова тима Децембар Наставници,

Тим за професионални развој и стручно усавршавање

Семинар
Насиље, злостављање и занемаривање деце у породици;

Значај здраве породице за развој детета

Фебруар /Март Одељењске старешине, Тим за заштиту ученика од насиља Радионица
Школска спортска такмичења (фер плеј), спортски дан посвећен безбедном и сигурном школском окружењу (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис ) Април Професори физичког васпитања Спортске активности,
Истраживања о учесталости и врстама насиља у школи Мај Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања Истраживање
Анализа резултата истраживања: Упоређивање резултата истраживања у прошлој школској години  са резултатима у овој школској  години Мај Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања Анализа
Израда плана акције о спречавању насиља на основу добијених резултата истраживања, за наредну школску годину Јун Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања Израда плана акције
Израда извештаја о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања Јун Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања Израда извештаја
Процена ситуације у школи у складу са осталим школским документима Јун Тим за самовредновање, Тим за развој квалитета и унапређивање рада установе Израда извештаја и плана акције

Интервентне активности Време реализације Носиоци активности Начин реализације
Израда плана рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља,  злостављања , занемаривања у школи и  плана заштите од трговине људима Септембар Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања  

 

Састанак

 

 

Истаћи имена чланова Тима на видном месту у школи као и упутство како реаговати у одређеним ситуацијама и коме пријавити Септембар Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања  

 

Акција

Уочавање, евидентирање насиља, дискриминације, злостављања, занемаривања и трговине децом  опажањем или добијањем информација од ученика, родитеља, запослених у школи као и од других субјеката.

 

Поступак (кораци ) у интервенцији у случају евидентирања насиља дискриминације, злостављања, занемаривања и трговине децом или сумње да се дискриминација, злостављање, занемаривање и трговина децом дешава:

1. Сазнање  о  насиљу, дискриминацији, злостављању, занемаривању и трговини људима

2.  Прекидање, заустављање насиља дискриминације, злостављања, занемаривања и трговине децом

3.  Смиривање  ситуације

4.  Консултације у оквиру установе и са службама ван установе (по потреби)

5.  Након  откривања  насиља, дискриминације, злостављања, занемаривања и трговине децом  и  обављених  консултација  са  релевантним

стручњацима и/или институцијама, могуће је, у зависности од тежине,  предузети

следеће акције:

•  предузимање неопходних мера на нивоу установе

•  по потреби укључивање надлежних служби:

6. Праћење ефеката предузетих мера   

 

 

 

 

 

Током  целе школске године

 

 

Сви запослени у установи

 

 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације и Тим за заштиту од  насиља, злостављања и занемаривања

 

 

 

 

Уочавање,

евидентирање, проверавање информација, консултације, реаговање, израда плана акције


 

О трговини људима 

Трговина људима је један од најкомплекснијих и најтежих облика насиља и кривично дело коме одрасли, млади и деца могу бити изложени. Према Конвенцији Савета Европе о борби против трговине људима, чланом 4, трговина људима је дефинисана као врбовање, превоз, премештање, скривање или прихват лица, уз примену претње или силе или других облика принуде, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или стања угрожености, или давање или примање новчаних средстава или друге користи ради добијања пристанка лица које има контролу над другим лицем у циљу експлоатације. Експлоатација, у најмању руку, укључује искоришћавање проституције других лица или друге облике сексуалног искоришћавања, присилан рад или пружање услуга, служење, ропство или праксу сличну ропству или вађење људских органа. Основни мотив трговине људима је оставривање материјалне добити без обзира на облик експлоатације (принудни брак, приндуно просјачење, принудни рад, трговина органима, сексуална експлоатација и др). Жртве трговине људима могу бити не само жене и девојчице већ и мушкарци и дечаци, с тим да су најчешће жртве сексуалне експлоатације особе женског пола, а радне експлоатације особе мушког пола.

С обзиром да је трговина људима сложен феномен, не постоје знаци или показатељи који су искључиво карактеристични за трговину људима. Већина индикатора може да указује на насиље и занемаривање ученика, породично насиље, физичке и/или менталне сметње или различите облике ризичног понашања ученика. Присуство једног или више индикатора само по себи не мора да указује да је ученик укључен у ланац трговине.

Индикатори се у ревидираној Листи индикатора, у зависности од интензитета рангирају на индикаторе слабог, умереног и јаког интензитета (1- слаб индикатор, 2- умерен индикатор и 3-јак индикатор):

1 – слаби индикатори су општи, указују на постојање одређених потешкоћа, проблема у понашању ученика и не морају нужно да указују на трговину људима;

2 – умерени индикатори, у већој мери указују на трговину људима;

3 – јаки индикатори, у највећој мери указују на трговину људима.

 

Индикатори су груписани у следеће области:

– Понашање ученика

– Комуникација ученика и односи са другима

– Физички изглед ученика и начин облачења

– Здравље ученика

– Породица и услови живота

Саставни део Листе индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима чине Смернице за примену листе индикатора и даље поступање установа образовања и васпитања, које су описане у оквиру Водича који се односи на поступање установа у ситуацијама сумње или сазнања да је ученик укључен у било који облик трговине људима.

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је у својим плановима уврстио и активности које се односе на превенцију и интервенцију трговине људима.

 

Припремила:

Влатковић Александра, педагог школе