Финансијски администратор

* Због могуће промене постављених докумената на сајту школе, важе документа која су објављена у “Службени гласник РС – Просветни гласник” и на званичној веб страни Министарства просвете и веб страни zuov.gov.rs.


Финансијски администратор


ДОКУМЕНТ је у пдф  формату и садржи:  на 7.страни је:  ТАБЕЛА – ОБАВЕЗНИ  ОПШТЕОБРАЗОВНИ   ПРЕДМЕТИод 9. до 168.стране су:  ПЛАНОВИОБАВЕЗНИ  ОПШТЕОБРАЗОВНИ   ПРЕДМЕТИ,  од 169. до 221.стране су:    ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ.  од 222. до 336.стране су: КОРЕЛАЦИЈЕ  СА ДРУГИМ  ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО  МОДУЛИМА,  од 337. до 368.стране су:  ИЗБОРНИ  ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ.  ( Због величине документа, постављен је на Google Drive  ). ФА-отвори-овај-ЛИНК…