Трговачко-занатска школа између два светска рата 1918-1941.

Трговачко-занатска школа између два светска рата 1918-1941.

Између два светска рата у Пироту су постојале следеће стручне школе:

-Занатско-трговачка

-Општа занатска

-Стручна продужна школа

-Женска занатска школа и

-Трговачка школа пиротске трговачке омладине.

Стручне школе су биле у надлежности Министарства трговине и индустрије. министарство је било надлежно за оснивање, издржавање и усвајање наставних планова и програма стручних школа. Трговачко-занатска школа била је после Првог светског рата једина стручна школа у Пироту. Уписивала је само мушку децу по завршетку четвороразредне основне школе. Школа је радила на основу “Уредбе о општим занатским и трговачко-занатским школама”, коју је донело Министарство народне привреде 1912. године. Уредбом је регулисан рад школе и програми свих предмета.

За управитеља школе постављен је Милан Живановић, који је одмах по именовању започео припреме за почетак рада у школској 1919/1920. години. Пошто је прве године било проблема око уписа ученика, према накнадном одобрењу министра трговине и индустрије, упис је вршен до децембра 1919. године.[1] Према Закону о занатским школама од 22. марта 1922. године, опште занатске или занатско-трговачке школе, имале су статус државних школа. Њихово издржавање падало је на терет државе, а просторије, огрев и осветљење обезбеђивале су општине. Предмети који су се предавали у школи били су:

 1. Српски језик
 2. Рачун
 3. Геометрија
 4. Земљопис
 5. Физика
 6. Хемија
 7. Kореспонденција
 8. Цртање
 9. Писање
 10. Менично и трговачко право
 11. Хигијена

Законски основ за стручне школе постављен је у Резолуцији Kомисије за израду државног просветног програма, објављеној 1928. године. У њој се истиче следеће: “Циљ грађанских школа је да, према месним приликама и потребама, спрема децу у смислу занатском, привредном, трговачком итд., а према приликама и економским смеровима”. У ове школе уписивани су ученици слабији по успеху и сиромашног стања.

 pirot-1922

 Пирот, 1922. године

После завођења Шестојануарске диктатуре 1929. године, донет је већи број закона и прописа из области школства, јединствених за целу Kраљевину Југославију. Поделом на бановине, надзор над свим стручним школама, па и Стручном продужном школом у Пироту, како је гласио тадашњи званични назив школе, припао је Kраљевској банској управи у Нишу, одељење за трговину, занатство и индустрију.

Министар трговине и индустрије прописао је “Уредбу о организацији, наставном плану, стручној спреми наставника и употреби уџбеника”. Уредбом је детаљно регулисан рад стручно продужних школа. Уредба је прописивала и наставни план који ће важити до Другог светског рата. У припремном разреду изучавани су следећи предмети:

 1. Српскохрватски (словеначки) језик
 2. Рачун и основи геометрије
 3. Основи простостручног цртања

У разредима општег усавршавања:

 1. Пословни рачун и геометрија
 2. Пословно књиговодство и кореспонденција
 3. Пословно законодавство и наука о држави
 4. Наука о материјалу (технлогија), о алатима, машинама, роби
 5. Основи физике и хемије
 6. Простостручно и геометријско цртање
 7. Стручно цртање
 8. Национална географија са историјом домовине
 9. Српски језик
 10. Хигијена

 Школска година је обично почињала 1. октобра а завршавала се 20. априла. Школа је радила понедељком, уторком, четвртком и петком од 18 до 20 часова, а недељом од 8 до 12 часова. Школа никада није имала своју зграду, већ је настава држана у Основној школи у Пазару, увече и недељом кад Основна школа није радила. Године 1935. донета је Уредба о организација рада стручно продужних школа. Према Уредби сваки ученик је пре уписа у школу, морао да има уговор са својим послодавцем, којим су предвиђене обавезе послодавца и ученика. У рад Школе активно је био укључен и Занатски еснаф у Пироту. Сваки ученик је на почетку школске године добијао ученичку књижицу, у којој се поред података о ученику и послодавцу, водила евиденција о полугодишњим оценама, оценама на годишњем испиту, о владању ученика, казнама и изостанцима. Послодавац је својим потписом потврђивао да је обавештен о учењу и владању ученика.

На крају школске године, ученици завршних разреда полагали су испите из свих предмета у присуству изасланика Министарства трговине и индустрије или Банске управе. Испитима је присуствовао и по један представник занатског и трговачког еснафа. Управитељи Школе између два светска рата били су:

 • Милан Живановић
 • Љубомир Јоцић
 • Ђорђе Ћирић
 • Живојин Ценић

Управник школе је поред руковођења радом Школе припремао и предлагао заједно са Школским одбором и школски буџет Министарству трговине и индустрије, којим су биле предвиђене плате за настванике, управитеља, школског лекара и послужитеља и остали трошкови одржавања Школе. Увидом у сачувану документацију стиче се утисак да је издржавање и финансирање Школе било тешко и неизвесно, пре свега због лоше материјалне ситуације у којој се нашао пиротски крај после Балканских ратова и Првог светског рата.