Педагошко – психолошка служба

Педагошко – психолошка служба

ОБРАСЦИ…

 

 

 


Сталне промене у науци налажу потребу да школа, образовање и образовни систем, не само да следе и прате промене, већ и да их уграде у образовни садржај и примене у настави. Педагошко-психолошка служба остварује своје функције унапређењем свих видова образовно-васпитног рада у школи и решавањем педагошких, дидактичко-методичких, организационих, психолошких, социјалних проблема наставе и васпитања.

Педагог и психолог настоје да информишу наставнике о новим сазнањима и достигнућима педагогије, психологије, дидактике и методике и да сарађују у њиховим практичним применама у образовно-васпитном процесу. Они такође прате и проучавају примену нових наставних метода, облика и средстава; прате резултате њихових примена у наставном процесу и дају предлоге за њихово унапређивање. Послови стручне службе су се у складу са развојем школства и усложњавањем потреба ученика, родитеља, запослених и самог друшта, проширили и на друге области рада. Тако се данас педагози и психилози баве следећим областима рада:

 • планирање и програмирање образовно- васпитног рада
 • планирање и вредновање образовно- васпитног рада
 • рад са наставницима
 • рад са ученицима
 • рад са родитељима, односно старатељима
 • рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентима и пратиоцем ученика
 • рад са стручним органима и тимовима
 • сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе
 • вођење документације и стручно усавршавање.

 Поред рада у редовној, додатној и допунској настави рад и сарадња педагошко-психолошке службе са наставницима одвија се преко рада стручних актива, одељенских већа, одељенских старешина, Наставничког већа, а све у циљу да се истински унапреди образовно-васпитни рад у школи. Ова служба је отворени систем којој је наставни процес основни делокруг рада, а ученици, основна карика у ланцу учесника. Учење као основна делатност ученика детерминише рад и сарадњу педагога и психолога са ученицима тако да је рад на подстицању мотивације ученика за учење важан задатак коме претходе усвајање ефикасних метода и техника учења, формирање и развијање радних навика. Ова служба је главни организатор професионалног информисања ученика, али ништа мање успешно испитује и прати педагошке и психолошке чиниоце успеха и напредовања, али и узроке неуспеха и заостајања ученика и предлаже неопходне мере за побољшање рада. Социјални статус ученика у ђачком колективу често је битна детерминанта успеха ученика тако да ова служба прати и проучава групне односе међу ученицима и доприноси стварању позитивне атмосфере у колективу.

Делокруг рада ове службе не исцрпљује се радом само са ученицима и наставницима, служба сарађује са родитељима као и са првом кариком у ланцу, директором школе. Да би се напред наведене функције педагошко – психолошке службе реализовале као императив поставља се једно константно и конкретно стручно усавршавање са једним циљем: што квалитетнији наставни процеси боља оспособљеност ученика.

Педагошко-психолошка служба је почела са радом школске 1980/81. године, а њени оснивачи су били педагог Живковић Димитрије и психолог Милош Зорица. Основни задатак ове службе је био, и остао, унапређивање образовно-васпитног рада у школи. Већ првих година рада, ова служба је постала незаобилазан фактор који учествује у целокупном раду школе: у изради годишњег програма рада школе, у раду са ученицима, сарадњи са родитељима, програмирању рада стручних органа и стручног усавршавања наставника, у припреми наставника за планирање и програмирање наставе, за примену савремене организације, облика и метода рада. Педагошко-психолошка служба је стално сарађивала са наставницима што је омогућавало перманентно унапређивање и усавршавање наставе. Поједини стручни активи су успешно радили, прихватали нове облике и методе рада као што су активна и проблемска настава, рад у групама и паровима, радионичарски начин рада и сл. У настави се све чешће користе рачунари, видео и остала техничка наставна средства.Стручни активи, у сарадњи са педагошко-психолошком службом, су успешно уводили нове  профиле у образовни процес. Стручна служба највише пажње у свом раду посвећује раду са ученицима, родитељима, аналитичко-истраживачком раду и каријерном вођењу и саветовању, те ће овим пословима бити посвећени следећи наслови.

Рад са ученицима

Сваки ђак постаје субјект интересовања педагошко-психолошке службе од тренутка уписа у школу. Ученици се свестрано упознају испитивањем њихових способности: опште интелигенције, способности памћења, нумеричког и вербалног резоновања, схватања механичког односа, психомоторних способности, упознавањем особина личности, емоционалног и социјалног развоја и породичне ситуације. Личност и способности сваког ученика се свестрано сагледавају ради успешног каријерног вођења и саветовања. За ове активности  је неопходно и познавање  напредовања у основној школи у појединим наставним областима, познавање активности у слободном времену, ангажовање у ваннаставним активностима што омогућава упознавање мотивације и професионалних интересовања ученика.

Један од основних задатака службе је и брижљиво праћење напредовања ученика током школовања: да ли је напредовање у складу са његовим способностима, како су повезане особине личности и школски успех, какво је деловање социо-економских фактора на успех и прилагођавање школи, које су њихове развојне карактеристике. За сваког ученика служба врши анализу дејства ових фактора и на основу утврђеног планира саветодавни и корективни рад са ученицима и њиховим родитељима.

Саветодавни рад са ученицима је од посебног значаја на средњошколском узрасту. Бурне биолошке промене и нагло сазревање већине психичких функција комбиновани су са израженим очекивањима околине да се адолесцент уклопи у свет одраслих. То захтева ново поимање сопствене личности и разумевање себе самог. Интензитет ових процеса је често неочекиван, па се понекад јављају и кризе у настојању да се конституише повезан и чврст идентитет, који се најчешће успоставља при крају средњешколског образовања. За сваког ученика се релевантни подаци бележе у његов лични картон, што омогућава систематично праћење његовог напредовања. Поред индивидуалног рада, на посебним предавањима, ученици се упознају са психолошким условима и техникама успешног учења, адолесцентним проблемима и начинима њиховог решавања и превазилажења ненасилним путем. Педагошко-психолошка служба је свим ученицима омогућила да учествују у раду радионица о проблемима из њиховог живота и рада (конфликтима, фрустрацијама, емотивним проблемима, информисање о свим аспектима сексуалног и породичног живота и слично).

Рад са родитељима

Важан облик андрагошког рада педагошко-психолошке службе је рад са родитељима, а односи се на информативни и саветодавни рад. Проблематика рада са родитељима је разноврсна и веома значајна за очување и унапређивање психичког здравља ученика. Родитељи су информисани о психолошким карактеристикама ученика средњешколског узраста, о проблемима у адолесценцији и о улози родитеља у награђивању и кажњавању, као и о њиховој улози у професионалном опредељивању ученика. Поред ових послова стручна служба активно ради са Саветом родитеља школе који је упознат са свим битним активностима школе и ученика и доноси важне одлуке које се тичу рада школе и активности ученика.

Аналитичко-истраживачки рад

Педагошко-психолошка служба је посвећивала посебну пажњу аналитичком и истраживачком раду. Теме су проистицале из непосредне праксе целокупног рада школе и акутних проблема који су искрсавали у раду. Служба је радила на утврђивању свих фактора који значајно делују на развој и успех ученика.Анализиран је однос између успеха ученика у основној школи и на квалификационом испиту, а затим у првом разреду средње школе; потом однос између способности, пола, економског и социјалног статуса и успеха у средњој школи; праћено је изостајање са наставе као последица неадекватне адаптације ученика и смањења успеха у школи, као и интеракција ученик-наставник; подстицани су експерименти у настави у циљу утврђивања степена ангажовања психичких процеса у зависности од начина организовања наставе; испитиван је начин коришћења слободног времена као фактори социјализације, емоционалног развоја и професионалних интересовања, као и ставова према појавама значајним за развој зреле личности ученика. Често су се истраживања педагошко-психолошке службе бавила систематским праћењем изостајања ученика. Сваког месеца су се израђивале зидне табеле о изостајању. Оне  су обухватале број оправданих , неоправданих и укупан број изостанака по одељењу и ранг одељења у школи. Ученици су са разредним старешинама анализирали ове податке и предузимали мере за смањење изостајања. Анализе изостајања су показале да ученици са најмањим бројем изостанака имају најбољи успех. Оправдано изостајање је углавном настајало услед здравствених проблема, али и због регрутације, учешћа  на културним и спортским приредбама и сл. Неоправдане изостанке су ученици најчешће добијали због кашњења на нулте и прве часове, као и са последњих часова, али и због тога што нису били спремни за часове испитивања.

Посебан предмет проучавања службе били су узроци који, поред изостајања  утичу на успех у школи. Узроци неуспеха ученика првог разреда средње школе су посебно проучавани, а нарочито код ученика са натпросечним способностима и код ученика који су основну школу завршили са одличним успехом. У том циљу је организовано, у сарадњи са Заводом за унапређење васпитања и образовања „Дринка Павловић“, опсежно испитивање у Нишком региону, са чијим резултатима су упознати наставнички колективи и Актив стручних сарадника Нишког региона. Осим овог, резултати наших истраживања су често били на дневном реду не само Наставничког већа, већ и на дневном реду Актива стручних сарадника Нишког региона. На стручним скуповима психолога су, такође, саопштавани резултати наших истраживања. Организована су компаративна истраживања у којима се лонгитудинално проучава развој појединих облика понашања младих, њихова зависност од економских и социјалних збивања у друштву. Основни задатак свих ових проучавања је унапређивање образовно-васпитног рада у школи, неговање и развијање стваралачких обила учења који изазивају радозналост и усмеравају ка будућем самосталном раду наших ученика. Да би се ови бројни задаци успешно извршили, била је неопходна сарадња са ученицима, наставницима и родитељима. Сарадња са стручним сарадницима основних и средњих  школа, посебно у граду, допринела је усавршавању и напредовању рада ове службе. Посебан значај у нашем раду су имала средства јавног информисања која су доприносила обавештавању свих оних који се баве васпитањем младих.

Каријерно вођење и саветовање

 У Економској школи се посебна пажња посвећује раду на професионалној оријентацији. Целокупна наставна и ваннаставна активност ученика и професора усмерена је ка обликовању активне и стваралачке личности ученика, које ће допринети прогресивном развоју њихових стваралачких способности. Инспиративно ангажовање ученика и професора у наставним и ваннаставним активностима резултира освајањем највиших признања и награда на општинским, регионалним и савезним такмичењима. Значајну улогу у развоју и професионалном усмеравању ученика има и педагошко-психолошка служба. Организовани су промоције и сусрети ученика са професорима факултета који су их информисали о условима студирања на факултетима и струковним школама. Ученици су добили информативне материјале о скоро свим факултетима, што је могло да им додатно помогне приликом одлучивања о упису на одговарајући факултет. Систематски рад на професионалној оријентацији почиње од првог разреда. Процес формирања идентитета у адолесценцији је веома осетљив, а понекад и тежак. Једна од основа на којој се изграђује идентитет ученика је процена властитих способности. Од успешности те процене зависи самопоуздање и сигурност у себе. Пролазне тешкоће прилагођавања адолесцената понекад доводе до неуспеха и сумње у властите способности.

Због тога је објективно утврђивање и информисање ученика о њиховим интелектуалним способностима значајан допринос развоју самопоуздања и изградње идентитета ученика. Педагошко-психолошка служба сваке године врши испитивање интелектуалних способности и особина личности свих ученика првог разреда. Ове податке користи у индивидуалном раду са ученицима. Озбиљност и висока одговорност пред такућим обавезама, али и при доношењу одлуке при избору будуће професије, условила је да ученици четвртог разреда буду посебно заинтересовани за сарадњу са педагошко-психолошком службом. Оваква интензивна сарадња са ученицима је условљена професионалном етиком која подразумева тајност података.

 

Месец

 

Садржај

Број сати  
Август
 • Планирање и програмирање образовно- васпитног рада школе
 • Сарадња и саветодавни рад са родитељима и ученицима
 • Учешће у раду стручних органа
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Израда Годишњег програма рада школе
 • Израда наставних планова за I, II, III, IV разред
Септембар
 • Израда Годишњег програма рада школе и наставних планова за  I, II и III, IV разред.
 • Анкета о социо-економским приликама ученика, мотивацији за изучавање струке и занимања и за учешће у слободним ативностима
 • Испитивање интелектуалних способности и особина личности ученика првог разреда
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Настава
 • Предавање о методама успешног учења за ученике првог разреда
 • Учешће у раду стручних органа
56

 

 

25

 

17

 

8

20

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Октобар
 • Праћење адаптације ученика у новој школској години
 • Испитивање интелектуалних способности и особина личности ученика првог разреда
 • Обрада анкете о социо-економском статусу и мотивацији ученика
 • Обрада резултата испитивања интелектуалних способности и идентификација ученика са знатно израженим или смањеним способностима у циљу укључивања у додатну, допунску наставу или слободне активности
 • Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у адаптацији и сарадња са њиховим родитељима
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Настава

 

 

7

 

36

 

18

 

 

 

 

 

20

 

23

8

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Новембар
 • Стрес и начини превазилажења – предавања за ученике
 • Обрада резултата испитивања интелектуалних способности и идентификације ученика са знатно израженим или смањеним способностима у циљу укључивања у додатну, допунску наставу или слободне активности
 • Индивидуални рад са ученицима који испољавају адаптивне тешкоће
 • Анализа интересовања ученика на основу података у основној школи, у циљу укључивања у секције и додатну наставу
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Настава
 • Учешће у раду стручних органа

 

12

 

 

 

 

 

26

 

36

 

 

 

10

18

16

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

 

Месец

 

Садржај

Број сати  
Децембар
 • Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима (са ученицима који не напредују у складу са њиховим способностима)
 • Сарадња са разредним старешинама и наставницима у праћењу напредовања ученика
 • Анализа успеха ученика у првом тромесечју
 • Информација о резултатима испитивања општих интелектуалних способности и мотивације ученика првог разреда
 • Настава
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Учешће у раду стручних органа
 • Обрада резултата истраживања

 

 

 

38

 

 

24

8

 

20

 

16

10

10

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Јануар
 • Обрада резултата истраживања
 • Сарадња са разредним старешинама
 • Саветодавни рад са ученицима који имају проблема у учењу и савладавању градива
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Настава
 • Учешће у раду стручних органа

 

10

16

 

 

48

12

12

4

 

 

 

 

 

102

Фебруар
 • Анализа успеха ученика у првом полугодишту
 • Анализа напредовања ученика на часовима практичне и блок наставе
 • Индивидуални рад са ученицима који имају тешкоћа у савладавању програмских садржаја или тешкоће повезане са узрастом
 • Саветодавни рад са ученицима који имају проблема у учењу и савладавању градива
 • Настава
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Учешће у раду стручних органа
10

 

6

 

 

42

 

 

26

8

12

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Март
 • Планирање, праћење и организовање васпитно-образовног рада школе
 • Сарадња са наставницима
 • Анализа постигнутих резултата у одељењу финансијског администратора
 • Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
 • Професионално саветовање и професионална оријентација
 • Посета часовима разредног старешине у одељењима у којима су ученици постигли најслабије резултате у првом полугођу
 • Настава
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Учешће у раду стручних органа
 

9

12

 

9

 

31

 

35

 

 

 

4

20

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

Април

 

 

 

 

 

 • Праћење професионалног развоја ученика
 • Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
 • Сарадња са разредним старешинама и наставницима
 • Анализа успеха ученика на другом тромесечју
 • Настава
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Учешће у раду стручних органа

 

18

 

28

 

8

12

8

12

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Мај
 • Планирање, програмирање васпитно-образовног рада
 • Праћење професионалног развоја ученика
 • Сарадња са разредним старешинама и ученицима
 • Саветодавни рад са ученицима и родитељима ученика који имају развојне тешкоће или незадовољавајући успех у школи
 • Аналитичко истраживачки послови
 • Настава психологије
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Учешће у раду стручних органа

 

 

11

 

27

 

15

 

 

17

11

17

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Јун
 • Планирање, програмирање васпитно-образовног рада
 • Праћење реализације наставног плана и програма у сарадњи са наставницима
 • Рад са ученицима
 • Сарадња и саветодавни рад са родитељима
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Настава психологије
 • Аналитичко истраживачки рад
 • Учешће у раду стручних органа
 

29

 

 

15

30

24

10

6

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

Јул
 • Планирање, програмирање образовно-васпитног рада школе
 • Рад са ученицима
 • Рад са директором и стручним сарадницима
 • Саветодавни рад са родитељима (ученика основних школа)
 • Рад на упису ученика
 • Подела часова наставницима

 

17

 

18

20

 

15

29

11

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Август
 • Планирање, програмирање образовно-васпитног рада школе
 • Рад са ученицима
 • Саветодавни рад са родитељима (ученика основних школа)
 • Рад на изради Годишњег програма рада школе
 • Подела часова наставницима
 • Израда Наставних планова за све разреде
17

 

18

 

10

 

50

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

125