Организација рада

Ученици су уписани у 16 одељења, по 4 у првом, другом, трећем и четвртом разреду.

У први разред уписано је 120 у други 118 у трећи 117 и четврти 110 ученика. Укупно је уписано 465 ученика, 335 девојчица и 130 дечака.

Образовно- васпитни рад се у свим одељењима остварује на српском језику.

 

Разред

 

Одељење

 

Мушки

 

Женски

 

Укупно

I 1 8 22 30
2 10 20 30
3 4 26 30
4 12 18 30
Свега 34 86 120
II 1 5 23 28
2 8 16 24
3 7 24 31
4 17 18 35
Свега 37 81 118
III 1 7 23 30
2 4 19 23
3 4 32 36
4 9 19 28
Свега 24 93 117
 IV  1 9 22 31
 2 5 17 22
3 7 22 29
 4 14 14 28
Свега 35 75 110
Укупно 16 130 335 465

Број ученика и одељења према подручјима рада и образовним профилима

Образовни профил I разред II разред III разред IV разред Укупно
Економија, право и администрација
Финансијски администратор 30 28 30 31 119
Комерцијалиста 30 24 23 22 99
Економски техничар 30 31 36 29 126
                                                                                                                                    Укупно: 344
Трговина, угоститељство и туризам
Кулинарски техничар 30 0 28 0 58
Угоститељски техничар 0 35 0 28 63
Укупно: 121
Укупно: 120 118 117 110 465